Paragrafen

Wet open overheid

In 2022 is een aanvang gemaakt met het implementeren van de Wet open overheid (Woo). Er is een contactpersoon aangesteld en er is een procesbeschrijving van het verstrekken van overheidsinformatie op verzoek vastgesteld en geïmplementeerd. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een procesbeschrijving verstrekken van overheidsinformatie uit eigen beweging. Deze activiteiten zijn stopgezet omdat het wettelijk verplicht gestelde platform waarop openbaarmaking diende plaats te vinden technisch niet haalbaar bleek. Nu worden verdere ontwikkelingen afgewacht. Zodra er voldoende duidelijkheid over de toekomstige inrichting van het openbaarmakingssysteem ontstaat, zal beoordeeld worden of er aanleiding bestaat het standaard ambitieniveau en/of tijdspad aan te passen.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 12:44:25 met de export van 07/10/2023 09:15:45