Programmalijnen

Leefbaarheid

Ambitie

Wij willen een gemeente zijn met een prettige woon- en leefomgeving. Een gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving en oog heeft voor de menselijke maat. We bezien leefbaarheid vanuit de volgende dimensies: sociale leefbaarheid, fysieke leefbaarheid, en veiligheid.

In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waarin inwoners samen invulling geven aan fijn wonen en leven. Samen versterken we deze beweging: door te verbinden, te ontmoeten, duurzame voorzieningen tot stand te brengen en samen op te trekken. Zo komen we tot vitale kernen in Meierijstad.

Activiteiten

  • In 2022 hebben we gewerkt aan  de wijkaanpak in Bloemenwijk Schijndel en Veghel Zuid en vanuit de leefbaarheidsagenda met woningcorporaties uitvoering gegeven aan verschillende acties om de leefbaarheid in deze wijken te versterken.
  • Daarnaast hebben we zo'n 27.000 uitnodigingsbrieven verzonden aan inwoners voor deelname aan de leefbaarheidsenquête.
  • Vanuit het leefbaarheidsbudget hebben we ca 70 projecten ondersteund die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze dorpen en kernen.
  • Ook dit jaar hebben we actief geparticipeerd in het Regiodealprogramma "Leefbaarheid in de Dorpen"
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 12:44:25 met de export van 07/10/2023 09:15:45